Pakalpojumu cena un samaksas kārtība

Maksa par pakalpojumu ir atkarīga no tā, cik vietīgā istabā klients/ Jūsu piederīgais uzturēsies – cena ir sākot no 30.00 EUR par diennakti.

Personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un savam veselības stāvoklim; nepieciešams minimāls personāla atbalsts noteiktu stundu skaitu nedēļā. Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību.

Personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni vai smagi ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un savam veselības stāvoklim, bet ir iespējama spēju vai prasmju pazemināšanās; nepieciešams neliels personāla atbalsts ikdienā. Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību un novēro funkcionālo traucējumu izmaiņas.

Personas fiziskās vai garīgās spējas ir smagi ierobežotas. Personas spēja veikt noteiktas pašaprūpes darbības ir traucēta; nepieciešams regulārs personāla atbalsts ikdienā. Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību un novēro funkcionālo traucējumu izmaiņas.

Personas fiziskās vai garīgās spējas ir ļoti smagi ierobežotas, izteikta pašaprūpes spēju nepietiekamība, persona pilnībā aprūpējama un uzraugāma visu diennakti. Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību un novēro funkcionālo traucējumu izmaiņas.

  • Iestājoties Iestādē, tiek izvērtēts klienta aprūpes līmenis. Priekšapmaksa tiek veikta par 10 dienām.
  • Klienta vai viņa likumiskā pārstāvja pienākums ir samaksāt par sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem.
  • Ja klients nevar samaksāt par pakalpojumu, par pakalpojumu maksā viņa likumiskais pārstāvis. Šajā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, viņa likumisko pārstāvi un pakalpojuma sniedzēju.
  • Klients par saņemto pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu un sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēju.
  • Ja klienta likumiskais pārstāvis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā tā pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Šajā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju;
  • Ja likumiskais pārstāvis nav atzīts par trūcīgu, bet nevar segt pakalpojuma pilnu samaksu, tas maksā starpību starp viņa ienākumu līmeni un aprēķināto summu, pārējo sedz pašvaldība.
  • Ja klients vai viņa likumiskais pārstāvis nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.
  • Ja klients par pakalpojumu maksā no valsts pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, viņš Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz rakstisku iesniegumu par pensijas vai pabalsta pārskaitīšanu Iestādes pamatbudžeta kontā 85% apmērā.