Uzņemšanas kārtība

 • Sociālās aprūpes centrā tiek uzņemtas pensijas vecuma personas un pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti (izņemot personas ar garīgiem traucējumiem), kuras vecuma, funkcionālo vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī citas personas, kurām nepieciešama diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija (Latvijas pilsoņi un nepilsoņi).
 • Iestājoties uz pastāvīgu dzīvi:
  – jāuzrāda derīga pase vai ID karte;
  – invaliditāti apstiprinošs dokuments (lēmums, atzinums);
  – ģimenes ārsta izziņa par klienta atbilstību vispārējā tipa sociālās aprūpes iestādei;
  – ģimenes ārsta izziņa par pārslimotām slimībām un norādi par medikamentu lietošanu;
  – iesniegums no klienta vai likumiskā pārstāvja;
  – Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras izziņa par Klienta pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
  – apliecinājums, ka ir veikts COVID-19 tests (ne vēlāk kā 48 h), un tā rezultāts ir negatīvs.
 • Aprūpes centrs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas sniegšanu, ja persona atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
  – personai ir nepieciešama atrašanās specializētajā iestādē;
  – persona slimo ar tuberkulozi aktīvajā stadijā;
  – persona slimo ar akūtām infekcijas slimībām;
  – persona slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;
  – ja 48 h pirms uzņemšanas COVID-19 testa rezultāts ir bijis pozitīvs;
  – ja iestāšanās dienā klientam ir paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 37.2⁰C).
 • Dokumenti tiek iesniegti iestādes vadītājam, sociālajam darbiniekam un medicīnas māsai izvērtēšanai. Personas uzņemšanu noformē iestāšanās dienā ar iestādes vadītāja rīkojumu.